Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

KAPSAM

MADDE 1-

Bu yönetmelik; Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe, il ve genel merkez teşkilat birimlerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Parti'nin yan kuruluşu olarak teşkil edilmiş bulunan

Kadın Kolları'nın amacı, teşkilatlanması, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 -
Bu yönetmelik; 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Kanunun 21.05.1987 tarih 3370 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, 12.8.1999 tarihli ve 4445 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen cümle hükmüne dayanan Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

AMAÇ VE TEMEL İLKELER

MADDE 3 -

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları'nın Amacı:

 1. Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadına verdiği önem ve ona atfettiği statüye uygun olarak, başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak,
 3. Partinin tüzük ve programında yer alan amaç ve ilkeler ile görüş ve politikaların Türk Kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 4. Başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi için gereken çalışmalarda bulunmak,
 5. Türk kadınının siyasete daha aktif katılımını ve Ülke nüfusundaki oranına uygun olarak parlamentoda temsilini sağlamak,
 6. Ruh ve beden sağlığı yerinde nesiller yetiştirilmesinin ancak sağlıklı bir aile yapısı içerisinde mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, yüzyıllardır övünç kaynağımız olan Türk Aile Yapısı'nın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmak,
 7. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve muhtaç durumda bulunan kadınlarımıza güvenli barınma imkanları sağlamak ve hayatlarını idame ettirebilecekleri devamlı bir iş ve gelire kavuşmalarını temin etmek,
 8. Çalışan kadınların, iş hayatında başarılı ve ev hayatında mutlu olmalarına engel teşkil edilebilecek ortak meselelerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 9. Türk Kadınının;
  Türk Milleti'ne mensubiyetten gurur duyan ve O'na derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunan,
  Demokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yerleştirmeyi hedef edinen,
  Hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne inanan,
  Adalet ve hakkaniyeti dayanan bir sosyal düzen öngören,
  Herkesin kanun önünde eşitliğini savunan,
  Din ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanan,
  Gelenek ve göreneklerine bağlı ve bu değerleri geliştirmeyi görev bilen, bir anlayışa sahip olarak, toplumda hakettiği statüye uygun bir konuma yükselmesine katkı sağlamaktır.
  Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları; bu amaçlara ulaşmak için Parti Tüzük ve programında yer alan ilkeler ile Milliyetçi-Ülkücü tanımında ifadesini bulan, tutum ve davranışlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararındadır.

Yönetmeliğin Tamamı İçin Tıklayınız

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2021